SSS

Genel

1995 yılında kurulan bölümümüz, 1996 yılında yüksek lisans, 2000 yılında lisans ve 2008 yılında da doktora eğitim-öğretimine başlamıştır.
Bölümümüzde verilen eğitimin dili Türkçe olmakla birlikte, toplam ders kredisinin % 30'u oranında İngilizce içerikli ders de verilmektedir.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programımıza, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 30 Eylül 2014 tarihine kadar Akreditasyon Belgesi ve Eur-Ace etiketi verilmiştir.
Bölümümüzde 1 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümüzde 2 tane elektrik teknisyeni de bulunmaktadır.
Programdan mezun olacaklar için, Mersin ili bölgesinde gelişmiş sanayi tesislerinde istihdam olanakları mevcuttur. Ayrıca, programın İngiltere, ABD ülkelerin üniversitelerinden de örnekleme yapılarak hazırlanması mezunların gerek araştırma merkezlerinde gerekse, tüm dünya ülkelerinde istihdam edilebileceği imkanını verebilmektedir.
Bölümümüz hocaların uzman olduğu alanlar şunlardır; elektromanyetik, antenler, radar sinyal işleme ve görüntüeleme, kontrol sistemleri, mikro-elektromekanik sistemler, biyomedikal görüntüleme, güç sistemleri.

Fiziki ve Sosyal

Bölümümüzün şu an itibari ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütme merkez mekânı, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’ndeki Mühendislik Fakültesi E Blok binasının 3. katıdır.
Bölümümüzün eğitim-öğretim programı, Mühendislik Fakültesi dersliklerinden; MF-104, MF-212, MF-213 ve MF-215 nolu dersliklerde yürütülmektedir. Bölümümüze tahsis edilen bu dersliklerin ayrıntılı dökümü aşağıdaki Tablo’da verilmiştir. Bölümümüzün yeni mekânına taşınması, mevcut sınıf imkanlarında bir değişiklik meydana getirmeyecektir.
Sınıf No Alanı (m2) Kapasite
MF-212 90 54
MF-213 55 40
MF-216 55 40
1 sınıfta projeksiyon ile ders anlatma sistemi bulunmaktadır.
Bölümümüzde bulunan 5 adet laboratuvar için şu an tahsis edilen fiziki alan çok yeterli olmamakla birlikte, taşınılacak olan yeni bina ile bu sorun giderilecektir.
Öğrencilerimiz yiyecek, içecek ve ders aralarındaki birliktelik gereksinimlerini, genellikle bölüm binasına çok yakın olan Mühendislik Fakültesi B-Blok’unda bulunan kantin vasıtası ile sağlamaktadırlar. Bölüm binası içerisinde herhangi bir kantin bulunmamaktaır. Öğrenciler öğle yemeklerini, kampüs içindeki Merkezi Yemekhane’den veya diğer kantinlerden temin edebilmektedirler. Bölümün taşınacağı yeni bina içerisinde de kantin bulunmayacaktır.
Bölüm içerisinde herhangi bir spor tesisi sağlanmamakla birlikte, öğrenciler spor etkinliklerini kampüs içindeki spor tesisleri vasıtası ile gerçekleştirebilmektedirler.
Öğrenciler, bölümün bilgisayar laboratuvarında bulunan 30 adet yüksek performanslı bilgisayarları kullanabilmektedirler. Bölümün şu anki mekanının içerisinde, internete kablosuz bağlanma imkanı vardır. Bunlara ilaveten, Mühendislik Fakültesi binalarının çeşitli yerlerinde, duvara monte edilmiş ve internete bağlanabilen çok sayıda bilgisayar vardır.
Bölümümüzün kendine has özel bir kütüphanesi olmamakla birlikte, öğrencilerimiz, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde bulunan Merkezi Kütüphane imkanlarından faydalanabilmektedirler.
Bölümümüzün şu anki mekanı, Mühendislik Binası D-Blok’unun 3. katındadır ve bu binada asansör imkanı yoktur. Bölüm sınıflarının da, 3 adeti Mühendislik Binası B-Blok’unun 1. katında, 1 adeti de zemin katındadır ve bu binada da asansör imkanı yoktur. Dolayısıyla engelli öğrecilerimizin sınıflara ve bölüm binasına ulaşımında zorluklar meydana gelmektedir. Ancak, üniversitemizde bu konuya gereken hassasiyet gösterilmekte olup, binalara ulaşımda engelliler için yollar yapılmıştır ve engellilerin ulaşım sorunu konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Lisans

Bölüm, her sene üniversite sınavı ile 70 öğrenci almaktadır.
Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmesi için toplam 151 kredi dersleri başarı ile tamamlaması ve toplamı 40 (20+20) iş günü bireysel stajı tamamlaması gerekmektedir.
Bölümümüzün uyguladığı ders geçme ve değerlendirme sisteminin yıllara göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Eğitim-Öğretim Yılları Başarı Belirlenmesi Başarı Notu Başarı Düzeyi Hesaplama Yöntemi Mezun Olma Kredisi ECTS Kredi Toplamı
2000-2001 ile 2002-2003 arası Mutlak Değerlendirme Sistemi 50 %40-60 Vize ve %60-40 Final 151 --
2003-2004 ile 2006-2007 arası Bağıl Değerlendirme Sistemi (Normal Dağılım Eğrisine Göre Değerlendirme) 70 %40-60 Vize ve %60-40 Final 151 244
2007-2008'den itibaren Bağıl Değerlendirme Sistemi (Dağılım Aralıklarına Göre Değerlendirme) 60 %40-60 Vize ve %60-40 Final 151 244

Tablo’dan görüleceği üzere, bölümümüzün ders geçme ve değerlendirme sistemi, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında değiştirilerek, bu tarihten itibaren, “Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (07/09/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmi Gazete)” esaslarına göre uygulanmaya başlatılmıştır.
Öğrencilere 1 kez olmak üzere bütünleme sınav hakkı tanınmaya başlanmıştır. Bu sınav, ilgili dönemin sonundaki final sınavını takip eden hafta içerisinde yapılacaktır.
Öğretim üyelerinin istekleri doğrultusunda ve yeterli talep olduğu durumda güz ve bahar dönem derslerinin yaz okulları açılabilmektedir.
Programda, bazı derslere Bölüm Kurul Kararları ile önkoşul getirilmiştir. Öğrencilerin önkoşulu olan dersleri alabilmeleri için, koşul dersinden başarılı olmaları gerekmektedir.
Programda zorunlu İngilizce hazırlık olmakla birlikte, muafiyet sınavından başarılı olan öğrenciler direkt olarak 1. sınıftan başlayabilmektedirler.
Öğrenciler 2. ve 3. sınıfın yaz dönemlerinde 20’şer günlük staj yapmaktadırlar. Bu stajlar ile öğrenciler, elektrik-elektronik mühendisliğindeki modern cihazlar ile aşina olmakta, bunları kullanma ile ilgili ön bilgileri temin edebilmektedirler.
Bölümümüzde, her yıl düzenli olarak Eğitim-Öğretim Dönemi’nin Güz yarıyılı içerisinde staj değerlendirme sınavı yapılmaktadır. Bu sınavda, öğrencilerin pratik çalışmaları ve bunun sonucunda hazırladıkları staj defterleri, öğrencilerle sözlü mülakatlar yapılarak ve bölümün staj yönergesindeki esaslar temel alınarak değerlendirilir. Sınav sonucunda, öğrencilerin yaz stajları “Başarılı” veya “Başarısız” olarak kabul edilir. “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi” esaslarına uymayan ve/veya staj komisyonunun mülakatı sonucunda verimsiz geçtiği düşünülen stajlar “Başarısız” olarak değerlendirilir.
Mersin bölgesinde TRT Radyo vericileri, ATAŞ Rafinerisi, Trakya ve Anadolu Cam Sanayi, Çimsa Çimento Sanayi, Toros, Akgübre, Kromsan, Soda Sanayi, Serbest Bölgede İmalat Sektörleri ile görüşmeler neticesinde öğrencilerin stajı için geniş imkanlar mevcuttur.
Bölümümüzde bitirme projeleri, 7. ve 8. yarıyıllarında okutulan “EEM 493 Bitirme Projesi I” ve “EEM 494 Bitirme Projesi II” dersleri kapsamında yapılmaktadır. Her iki dersin de teorik kredisi 2 ve ağırlıklı kredisi 1’dir. “EEM 493” dersi, “EEM 494” dersinin önkoşulu olup bu dersten başarılı olamayan öğrenciler 8. Yarıyılda alınacak olan“EEM 494” dersine kayıt yaptıramazlar. Öğrenci her iki yarıyıl boyunca haftada 2 saat süre ile danışmanının nezaretinde projenin gerekli çalışmasını yapar.“EEM 493” dersindeki temel amaç, kaynak araştırılmasının nasıl yapıldığını göstermek, bilimsel ve teknik bilgilere erişebilme kabiliyetini artırmak ve takım çalışması becerisini kazandırmaktır.“EEM 494” dersindeki temel amaç ise ilk dönemde yapılan araştırma sonucunda edinilen bilgiler ile projenin nihai amacına ulaşması için gerekli çalışmanın yapılmasıdır.
Bitirme Projesinin, 7. yarıyıl çalışmasının değerlendirilmesi için, öğrenci dönem boyunca yaptığı çalışmaya ait raporu, dönemin son ders gününe kadar ilgili danışmana teslim etmelidir. Raporunu zamanında teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve danışman tarafından ‘FF’ notu ile değerlendirilir. Zamanında teslim edilen raporlar danışman tarafından değerlendirilerek öğrencilere “Bitirme Projesi I” ders başarı notu verilir. Öğrencinin Bitirme Projesinin ikinci dönem aşamasına geçebilmesi için, birinci dönemdeki “EEM 493 Bitirme Projesi I” dersinden ‘CC’ ve üzeri not almış olması gerekmektedir. Bu kriteri sağlayan öğrenciler projenin ikinci dönem çalışmasını yaparak, projenin “Genel Raporu”nu dönem sonundaki son ders gününe kadar danışmana teslim etmelidir. Raporunu zamanında teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve “EEM 494 Bitirme Projesi II” ders notu ‘FF’ ile değerlendirilir. Süresi içinde teslim edilen bitirme projelerinin değerlendirilmesi için başkanı projenin danışmanı olacak şekilde bölümden üç kişilik bir jüri tayin edilir. Öğrenciler projelerini, Final Sınav dönemi içerisinde ilan edilen gün ve saatte jüri önünde savunurlar. Değerlendirme sonucu ‘CC’ ve üzeri not alan öğrenciler bitirme projesini başarıyla tamamlamış sayılır.
Çevre yerlerdeki sanayi yerlerine düzenli olarak teknik geziler tertip edilerek, öğrencilerin modern teknoloji cihazlarını tanıma fırsatı sağlanmaktadır. Bunlara ilaveten, senede birkaç defa, özel sektörden konusunda uzman kişilerin seminer veya haftalık kurs programları için davet edilip, öğrencilere yazılımsal veya donanımsal bilgileri sunmaları sağlanmaktadır.
Öğrencilere çeşitli derslerin uygulamaları için PSPICE ve MATLAB programlarının eğitimleri de verilmektedir. Ayrıca, çeşitli zamanlarda düzenlenen kurs programları ile isteyen öğrencilere AUTOCAD gibi paket programları öğrenme fırsatı da sağlanmaktadır.
Bölümümüzde dikey geçiş öğrencilerine ayrılan kontenjan 5 öğrenci ile sınırlıdır.
Bölümümüzde, 2011-2012 yılından itibaren alan seçme uygulaması başlatılmıştır. 2011-2012 yılında 1.nci sınıfa başlayan öğrenciler, son sınıfa geldiklerine 3 farklı alandan istediklerini tercih edebilecektir.
Bölümümüz öğrencileri, gerekli koşulları sağladıkları taktirde, çeşitli üniversiteler ile imzalanan protokol aracılığı ile Erasmus öğrenci değişim programına ve aynı zamanda Farabi öğrenci değişim programına katılabilmektedirler.
Bölümümüzde yer alan 30 adet bilgisayar, bilgisayar kullanımını gerektiren derslerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Mühendislik Fakültesi binasında yer alan ve duvarlara monte edilmiş, internet bağlantısına sahip bilgisayarlar da öğrencilerin hizmetindedir. Öğrencilerimiz, Bilgi İşlem Birimi’ne kayıt yaptırarak kendi bilgisayarları ile Üniversitemizin kablosuz internet altyapısını kullanabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz başvurduğu taktirde e-mail adresi alabilmektedir. Öğrencilerimizin ders kayıtları internet üzerinden yapılmakta, öğretim elemanları ve bölüm ile öğrenciler arasındaki iletişim, öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden sağlanabilmektedir. Bölüm öğretim elemanları, kendi özel web sayfaları aracılığı ile öğrenciler ile iletişime geçebilmekte ve duyurular yayınlayabilmektedir.
Bölümümüz müfredatında yer alan derslerden Bilgi İşleme Giriş, Genel Kimya, Fizik I, Programlamaya Giriş, Fizik II, Devre Kuramı I, Devre Kuramı II, Elektronik I, Elektronik II, Elektromekanik Enerji Dönüşümü I, Elektromekanik Enerji Dönüşümü II, Mantık Devre Tasarımı, İletişim Sistemleri I, Mikroişlemciler II, Mikrodenetleyiciler ve Yüksek Gerilim Tekniği derslerinin laboratuvarları yapılmaktadır. Laboratuvarlar ayrı birer ders olmayıp, her laboratuvar, ilgili dersin uygulaması olmaktadır.
Bölümümüze kayıt yaptıran her öğrenciye, öğrencilerin bölüm ve dersler ile ilgili konularda danışabileceği ve bilgi alabileceği bir danışman atanmaktadır.